Analyseplan

Panorama-afbeelding

Analyseren kost veel tijd. Bij grote meetprojecten en veel meetgegevens kan men niet alles analyseren. Er moeten keuzes worden gemaakt. Wat is belangrijk en wat moet eerst? En wat is er mogelijk binnen de beschikbare tijd en budgetten? Hoe pakken we dat aan? Dit soort vragen worden beantwoord in een analyseplan. Het beschrijft de aanpak en planning van de analyses.

Soorten analyses

Analyses kunnen op meerdere manieren worden ingedeeld.

Bijvoorbeeld op onderwerp:

 • functioneren van het meetsysteem zelf;
 • functioneren van kunstwerken (gemalen, schuiven, etc.);
 • hydraulisch gedrag van het water-/rioleringssysteem;
 • een specifieke vraag.

Of bijvoorbeeld op frequentie:

 • continue / zeer frequente analyses;
 • periodieke analyses;
 • incidentele / eenmalige analyses.

Wat is nodig?

 • Keuzes: Het is te kostbaar om altijd alles te analyseren, dus zijn keuzes nodig. Bepalend is welke analyses veel opleveren en welke informatie de hoogste prioriteit heeft.
 • Tijd: Ondanks de automatiseringsmogelijkheden vergen analyses veel tijd. De analyses zijn belangrijk maar meestal niet urgent en daardoor blijft het werk soms liggen. 
 • Kennis en vaardigheden: Er is kennis nodig van hydraulica, statistiek en soms van lokale omstandigheden. Vaardigheden in het gebruik van hulpmiddelen (software) kunnen enorm helpen.
 • Organisatie: De aansturing en uitvoering van het analysewerk moeten georganiseerd worden. Daarnaast moet er voor worden gezorgd dat de resultaten benut worden. Met de resultaten moeten acties in gang worden gezet en er moet kennis worden opgebouwd.

Plan van aanpak

Een analyseplan is een plan van aanpak voor de analyses. In het plan worden de gemaakte keuzes beschreven en de daarvoor benodigde middelen, qua organisatie, personeel (vaardigheden en capaciteit), tijd en geld. Voor de korte termijn kunnen concrete planningen worden uitgewerkt.

Analyses bepalen volgorde

Analyses kunnen voortbouwen op de resultaten van eerdere analyses. Of sterker: bepaalde analyses zijn pas mogelijk als er voldoende kennis is opgebouwd met andere analyses. In het analysplan wordt daarom ook aandacht besteed aan de volgorde van analyses. Dit geldt met name voor de eenmalige en laag-frequente analyses.

Gebruikers betrekken

De analyses moeten nuttige informatie opleveren. Daarom moet ook het analyseplan gericht zijn op de informatiebehoeften en moeten de gebruikers (degene die de informatie nodig hebben) worden betrokken bij het opstellen van het plan.