Meetplan

Een goed meetplan is de basis voor een succesvol meetsysteem of meetproject. Het meetplan voorkomt dat u eindigt met verkeerde of onvoldoende meetgegevens om uw vragen (informatiebehoeften) te beantwoorden, of andersom: teveel onnodige gegevens (datakerkhof).

Het is verhelderend om bij het meetplan een overzichtstekening te voegen waarop de meetlocaties staan. Op deze tekening kan met symbolen worden aangegeven waar welke metingen zijn gepland (de meetopzet).

Inhoud

In een meetplan worden uit de informatiebehoeften de meetdoelen afgeleid. Aan de hand van de meetdoelen (en de situatie) kan de benodigde meetopzet worden bepaald. In een volledig meetplan staan zowel de meetdoelen als de meetopzet.

Gelijktijdig meetlocaties inventariseren

Gelijktijdig met het opstellen van het meetplan kan de situatie bij de (potentiële) meetlocaties worden geïnventariseerd en vastgelegd in een inventarisatierapport. Het voordeel hiervan is dat bekend wordt welke locaties er zijn, wat er al gemeten wordt en in welke staat de diverse onderdelen zijn. In het meetplan kan dan worden aangegeven welke metingen gehandhaafd, aangepast of vervangen moeten worden. Als de meetlocaties niet gelijktijdig maar later geïnventariseerd worden, dan kan het nodig blijken om het meetplan bij te stellen naar aanleiding van de inventarisatieresultaten.

Een eerste kostenraming

Met het meetplan wordt ook inzichtelijk hoe omvangrijk het meetproject of meetsysteem wordt. Dat is het moment waarop een eerste kostenraming kan worden gemaakt. Als er een tabel van de meetopzet wordt gemaakt dan kunnen de kosten makkelijk worden berekend op basis van aantallen en eenheidsprijzen.