Samenwerking

In het Bestuursakkoord Water (2011) hebben het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt voor een doelmatiger waterbeheer. Meer inzicht in het daadwerkelijk functioneren van de (afval)waterketen draagt hieraan bij. Reden voor (meer) meten en monitoren. Vaak gebeurt dit in regionaal verband.

Het proces van samenwerken (bij meten en monitoren) is niet altijd eenvoudig. Grootste uitdaging is de grote diversiteit aan bestaande metingen (telemetrie, stand-alone dataloggers, handmatige metingen of geen metingen). Ook wensen kunnen verschillen, met name op het gebied van gegevensbeheer. Er moet worden bepaald of en hoe databases worden gekoppeld en hoe dit alles in aanbestedingsdocumenten wordt ondergebracht.

In bovenstaande tabel staan enkele kenmerken waarop de samenwerking kan verschillen.

Ervaringen

Uit de praktijk blijkt dat er bij meten en monitoring kansen liggen voor samenwerking. Concrete ervaringen die zijn opgedaan bij samen meten en monitoren zijn:

  • Eenmalige kostenbesparing door aanbestedingsvoordeel;
  • Delen van de kosten voor inhuur specialistische kennis voor gegevensbeheer, analyse gegevens en/of beheer en onderhoud;
  • Waarborgen van kwaliteit van de beschikbaar komende gegevens;
  • Waarborgen van toepassing van gemeten en gemonitorde gegevens;
  • Alertheid op ontwikkelingen op het gebied van meten en monitoren.

Wijze van samenwerken

Er zijn meerdere manieren om vorm te geven aan samenwerking op het gebied van meten en monitoren. In de tabel linksonder zijn onderdelen opgesomd waarop de samenwerking kan verschillen. De gekozen werkwijze hangt af van de wensen van de deelnemende organisaties en in hoeverre zij zelf al met succes een meetsysteem beheren. Om draagvlak te verkrijgen moeten de deelnemers vanaf het begin hun wensen en eisen kunnen inbrengen.