Valideren

Vorige stap Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 6 Afbeelding valideren Afbeelding stap 7

Terugkoppelen

Bij het valideren kan men slecht functionerende metingen op het spoor komen. Het is belangrijk om daarop actie te ondernemen en de gebreken te (laten) herstellen. Daarom loopt er in het stappenplan een pijl terug van valideren en analyseren naar realisatie. Door gebreken te herstellen blijft het validatiewerk behapbaar.

procesplaatje:

Valideren is bedoeld om foute meetwaarden uit de meetgegevens te halen. Het woord valideren is eigenlijk een verkeerde term: Het is namelijk onmogelijk om met 100% zekerheid te zeggen dat een meetwaarde klopt. Wel kan worden aangegeven dat bepaalde meetwaarden "waarschijnlijk fout" zijn. Bij het valideren worden die meetwaarde gekenmerkt als invalide, zodat deze meetwaarden bij het analyseren buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Er kunnen ook meer categorieën worden gebruikt, zoals "misschien fout".

Regels

Valideren gebeurt doorgaans aan de hand van regels, die aangeven wanneer een waarde als "waarschijnlijk fout" wordt beschouwd. Een simpele regel is bijvoorbeeld de controle of de meetwaarde tussen een minimum en maximum ligt. Een complexe regel is bijvoorbeeld de correlatie met een andere meetreeks. Op de pagina validatieregels wordt hier dieper op ingegaan.

Handwerk

Zeker bij grote meetsystemen is het automatiseren van de validatie een "must". Het is ondoenlijk om alle meetgegevens handmatig na te lopen. Aan de andere kant is het moeilijk om geautomatiseerde validatieregels te schrijven die de mens (expert judgement) vervangen. De automatisering moet het benodigde handwerk tenminste beperken, bijvoorbeeld tot:

  • Nalopen van alleen de verdachte meetgegevens
  • Bekijken van patronen in gegevensreeksen (Een gebruiker kan vaak in een oogopslag merkwaardigheden in een grafiek zien, die voor een computer moeilijk zijn op te sporen)

En dan

Het valideren moet leiden tot een set van redelijk betrouwbare meetgegevens. Hierna volgt het analyseren om uiteindelijk tot bruikbare informatie te komen.